Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Prawa Kanonicznego

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
    Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Wydział Prawa Kanonicznego
    Ocena: brak danych

Ustrój Kościoła – Standardy kształcenia

Natura i istota Kościoła. Pochodzenie struktur widzialnych. Najwyższa władza w Kościele - Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów. Osoby i instytucje współuczestniczące w wykonywaniu najwyższej władzy kościelnej - Synod Biskupów, Kolegium Kardynałów, Kuria Rzymska, Legaci papiescy. Kościoły partykularne i ich związki. Biskupi. Synody partykularne. Konferencja Biskupów. Organizacja wewnętrzna Kościołów partykularnych - kuria diecezjalna, rady diecezjalne, kolegia kanoników, parafie, proboszczowie, struktury lokalne. Podstawowe uprawnienia i obowiązki wiernych chrześcijan. Obowiązki i uprawnienia duchownych. Prałatury personalne. Stowarzyszenia wiernych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/